AlkaVital

 sevdiklerinizi korur

ALKALİ SU İYONİZERİ    nasıl çalışır ?

Normal suda asidik ve alkali  mineraller karışıktır.  Su elektrik enerjisiyle yüklendiğinde,  eksi plakada yani katod tarafında suya  elektronlar verilir, artı plakadan yani anod tarafında sudan elektronlar çekilir.

Sudaki hidrojen,  anod tarafında  "elektron kaybeden   +H hidrojen"  ve  katod tarafında "elektron kazanan  -OH hidroksil"  iyonlarına ayrışmaya başlar.

Aynı anda sudaki tüm  + yüklü   alkali elemanlar katoda yani  - negatif plakaya ve tüm   - yüklü asidik elemanlar  anoda yani pozitif plakaya yönlenirler.

Anod, yani  artı plakanın sudan cektiği elektronlar H2O'yu  O2  ve   +H  hidrojen iyonlarına ayrıştırır.  Varolan tek elektronunu yitiren hidrojen atomu tek protondan ibaret kalmıştır.  Artık tek başına + yüklü bir iyondur.

 

Her H+ iyonu  - S (sülfat)  ya da klorür gibi bir asidik mineral ile iyonik  bağ kurar. Kuvvetli bir  asit suya katıldığında asitin tüm hidrojen atomları H+ iyonlarına dönüşür. Zayıf bir asit suya katıldığında asitin  hidrojen atomları  kısmen H+ iyonlarına dönüşürler.  H+ iyonlarının ne kadar sürede oluştuğu ayrıca asitin şiddetini gösterir. Kısaca asit, H+ iyon verebilir, asidik su ise H+ iyon fazlasına sahip olan sudur. Asit kimyasal tepkime yoluyla organik dokuları parçalayabilir. Asidik su ise yalnızca elektron çalabilir.

Bu zayıf asidik suda H+ iyonları  asit katılarak değil elektroliz yoluyla oluşmuştur.

 

Bu karışım iyonizerin asidik tarafindan çıkar.  H+ proton bolluğu olan asidik su bakterileri, elektronlarını çalarak oldürebilir, fakat asitler gibi organik dokuları parçalayamaz.    Nötr 7 değerinden daha düşük pH düzeyindeki asidik  iyonize su,  dezenfektan etki gösterir. El ve yüz yıkamak ve meyve, sebze sterilizasyonu  için kullanılabilir.

Gelecekte tarımsal ilaçlamada kullanılması için çalışmalar vardır.

 

Alkali su iyonizerinin asidik tarafından çıkan su bir kapta toplanarak daha sonra değerlendirilebilir.

 

Sivilce üreten bakteriler cilt pH  5,5 değerinden biraz yukarı çıktığında ürerler. Yüzünüzü pH4 dolayındaki alkali suyla yıkamanız cildinize zarar veren bakterileri temizleyecektir.

 

Kimyasal tepkimeler elektrik önceliklerine göre sırayla gerçekleşirler.  Bir suyun tamamı iyonize olmadan önce mineralleri iyonize olur. Çünkü mineral tuzlarının elektriksel önceliği vardır. Teorik olarak alkali suyun tamamı iyonize olsaydı, asidik pH 1, alkali pH 14 olabilirdi.

 

Burada suyun iyonize olması sudaki  mineral miktarına bağlıdır. Sudaki tüm mineraller iyonize olduğunda ve zıt yüklü plaklara doğru hareketlerini tamamladığında artık suda iyonizasyon gerçekleşmeyecektir. Su bir destile su gibi davranacaktır. Minerallerin iyonizasyonu  suyun iyonizasyonuna fırsat sağlamaktadır.  Suyun içindeki mineral miktarı artı ve eksi plaka tarafındaki suyun pH derecesinin ne kadar alçak ve yüksek olacaklarını belirlemektedir. Yani asidik suyun asidite şiddetini ve alkali suyun alkali şiddetini elektroliz işlemindeki suyun içindeki mineral miktarı belirlemektedir. Elektroliz suyunda yüksek mineral miktarı daha kuvvetli asidite ve alkalite oluştururlar. Bunun tersi de doğrudur.

 

Genel olarak musluk sularında pH 10-11 sertliğinde  alkali su alınabilmektedir.   Pratik olarak pH 9,5 üzerindeki alkali su  içilmemektedir.  Fakat plaka sayısı ve yapısı ile kapasitesi yüksek alkali su iyonizerleri, yüksek mineral içeren sularda aynı su akış hızında daha yüksek pH derecesine ulaşabilirler. Bu nedenle alkali su iyonizerlerinin teknik değerlerinde  performans farkları verilmektedir. Bunlar  suyun mineral miktarı elverdiği zaman ulaşılabilecek maksimum değerlerdir.

 

Bazı durumlarda, örneğin 5 plakalı Jupiter marka alkali su iyonizerlerinde suya kalsiyum ilavesi yapan kapsüller bağlanabilmektedir. Buna karşılık Allsbon cihazlarında 9 plakalı uygulamalar vardır. Bu performans farklarını otomobillerin hız göstergelerine benzetebiliriz. Hepsi bizi gideceğimiz yere götürürler. Bazıları bunu daha hızlı yapabilirler.

Fakat alkali su iyonizeri tercihinde en önemli kriter bu değildir. Örneğin elektrodların  platin  kaplı titanyum plakalardan imal edilmesi daha önemlidir.   Bazı   iyonizerlerde suya ağır metal olarak karışabilen iridyum elektrod plakaları kullanılabilmektedir.

Eksi plakadan suya verilen elektronlar katod yani eksi plaka tarafında H2O su moleküllerini H2 ve  -OH hidroksil iyonlarına ayrıştırır.  H2 moleküllerinde artı ve eksi yük dengesi vardır.  -OH hidroksil iyonlarında elektron fazlası vardır. Suya verilen elektron -OH hidroksil iyonlarına tutunmuştur.

 

Her -OH hidroksil iyonu +Ca  (kalsiyum) gibi bir alkali mineral ile iyonik bağ kurar. Suyun pH düzeyi yükselir. Bu karışım alkali taraftan çıkar.

 

Elektriksel  çekim kuvveti ile birbirine bağlı bu  iyonlar,  kimyasal anlamda bir baz olusturmaz , fakat bazik, yani alkali özellik gösterirler.  Örneğin sabun ve deterjan endüstrisinde kullanılan bazlar,  elektron paylaşımına dayanan kovalent baglarla olusurlar. Bunun icin çok yüksek enerji düzeyleri gerekir.  Bazlar OH- iyonu verebilen bileşiklerdir.  Bazik yani alkali su ise , OH- iyon fazlası olan sudur. Şiddetli bir baz organik dokularla kimyasal tepkimeye girerek yakabilir.    Alkali su iyonizerinin alkali kısmındaki OH- iyon fazlası suya bir baz katılması ile değil, elektroliz yoluyla oluşmuştur. Suya bir baz katılarak oluşturulabilecek alkali suda OH- yanında bazın (Na) sodyum gibi ön eklerinin yoğunluğu da artacağı için suyun doğal mineral dengesi içilemeyecek kadar  bozulur.

 

Fazla olan -OH iyonundaki oksijen zenginligi  elektron fazlası nedeniyle oksidasyon yapmaz.  Alkalitesi yüksek olan alkali iyonize su, yüksek enerjili  bir baz olmadıgı için mide asidi ile kimyasal tepkimeye giremez, mide asidini nötralize edemez, ancak seyreltebilir.  Anlaşılacağı üzere baz olmak ve bazik olmak farklıdır. Bazik olan alkali su,  kimyasal anlamdaki asitleri  seyreltebilir,  asitlerin dokulardan elektron çalmak yoluyla verdiği  zararları tekrar elektron vermek yoluyla  onarabilir.

 

Jüpiter ve Allsbon marka alkali su iyonizerleri aynı zamanda Biostone marka su filtreleriyle musluk suyu içindeki  kloru, bakterileri, virüsleri ve diğer ağır metalleri filtre ederek içilebilecek özellikte temiz bir su haline getirirler.   Bir alkali su iyonizeri basit bir  su arıtma cihazı  değildir. Su arıtmayı yaparken faydalı mineralleri sudan almayan ve suya  daha ileri özellikler katabilen ileri teknoloji ürünü bir sistemdir. Alkali su iyonizeri kullandığınız zaman musluk suyunuzu güvenle içebilirsiniz. Başka bir içme suyu arıtma cihazına ya da dışarıdan içme suyu teminine  gerek duymazsınız.  Suyu iyonize etmek istemediğinizde musluk suyunuzu yalnızca filtre seçeneğini kullanarak içmeniz mümkündür.  Farklı kişi ve ihtiyaçlar için farklı su seçenekleriniz vardır.

alkavital@alkavital.com

Alkali su iyonizeri, su arıtıcı  ve  dejeneratif  hastalıklara karşı etkili   ileri teknoloji ürünü  bir  sağlıklı beslenme desteğidir, tedavi amaçlı kullanılmaz

facebook sayfamızı beğenerek sağlık mesajlarımıza  abone olabilirsiniz.